آموزش هاراهنمایی وردپرسی💡

دیدگاه وردپرسی

تنظیم دیدگاه وردپرسی

دیدگاه وردپرسی

1.برای تنظیم دیدگاه های وردپرسی مرحله اول این است که شما وارد تنظیمات______>گفت و گو شوید

دیدگاه وردپرسی

2.بعد از انجام مراحل بالا گزینه سوم را تیکش را خاموش کنید.

3.دیدگاه های شما از این پس به بعد قابل نمایش در دسترس عموم نیست.
دکمه بازگشت به بالا